Coal Tar Fragrance Free 2.9%,Shampoo (DHS Tar Shampoo)