Nystatin Powder 100,000 Unit/GM 15 GM (Mycostatin)