Nystatin Powder 100,000 Unit/GM 30 GM (Mycostatin)