Phenylephrine Ophth Sol 2.5%, 15 ML (Neo-Synephrine)