Plasma Protein Fraction 5%, 50 ML Inj (Plasmanate)